Det er mange veier til mål. En mer klima- og miljøvennlig oljeutvinning oppnås gjennom egne tiltak og gjennom arbeid med leverandør- og verdikjeder.

Hva er scope 1, 2 og 3 for klimagassutslipp?

Innen arbeidet med klimagass bruker vi uttrykkene scope 1, 2 og 3. Hvert “scope” gjelder ulike aspekter av virksomhetens klimaavtrykk. Scope 1 omhandler alle direkte klimagassutslipp fra kilder vi eier og kontrollerer selv. Vi kommer langt hvis alle gjør noe med det de kan kontrollere selv, så det er disse utslippene vi prioriterer å gjøre noe med først. 

For Vår Energi vil det i hovedsak si de utslippene vi har fra våre offshoreinstallasjoner i forbindelse med olje- og gassutvinning. Disse utslippene er også underlagt et kvotesystem, der vi betaler avgifter og skatt per tonn klimagass vi slipper ut. Vi har iverksatt flere små og store tiltak for å nå våre mål i scope 1.

Scope 2 er utslippene som kommer fra strømmen vi kjøper. I Norge er dette i all hovedsak fornybar strøm fra vannkraft, som betyr at det er lave utslipp knyttet til dette. Det aller meste av vårt strømforbruk skjer på Goliat-plattformen i Barentshavet, som drives med strøm fra land. 

Hva er da Scope 3 – og hvilke mål og tiltak har vi?

– Scope 3 omfatter utslippene som skjer i hele vår verdikjede fra start til slutt, både gjennom leverandørkjedene, og gjennom transport, raffinering og til slutt bruken av våre olje- og gassprodukter, forteller Ivar Kvadsheim, Sustainability Manager i Vår Energi. 

– Fordi vår offshorevirksomhet medfører mye skipstrafikk, er transport i tillegg til utslipp fra varer og tjenester vi kjøper, de store utslippskildene fra leverandørkjeden. Her arbeider hele industrien med en rekke tiltak, fra driftsoptimalisering til å bytte til drivstoff med lavere utslipp eller elektrifisering.

– Vi bruker mye stål, sement og kjemikalier, som alle produseres med store utslipp. Samtidig er dette også industrier som jobber hardt og målrettet for å redusere sine utslipp, så det begynner å komme lavutslippsprodukter her også, forklarer Kvadsheim. 

– Vårt viktigste bidrag, til en mer miljøvennlig oljeutvinning, vil være å kjøpe produkter som er laget med lavere utslipp, selv om det kan innebære økte priser. Vi har en policy som sier at vi kan vekte bærekraftselementer – for eksempel klimagassutslipp – opp til 30 % i innkjøp. Dette er et svært viktig virkemiddel for å drive innkjøpene i en mer klimavennlig retning, fortsetter han. 

Både vi og leverandørene våre har forpliktet oss til Paris-avtalen, og de utslippsreduksjonene det innebærer. Ettersom våre scope 3-utslipp er våre leverandører sine scope 1-utslipp, så vi har en felles interesse på dette området.

Offshore oil platform in calm sea. Photo.

– Det er helt klart utslippene i verdikjeden etter vi leverer fra oss “produktet” som er vanskeligst for en olje- og gassprodusent. Utslippene fra bruken av våre produkter utgjør over 90 % av de totale utslippene i verdikjeden vår. Dette er en utfordring ikke bare for oss, men for hele bransjen, og for alle som bruker fossile drivstoff – enten det er til gasskraftverk, kraftkrevende industri, transport, eller du og jeg som forbrukere, forteller Kvadsheim. 

Per i dag er karbonfangst- og lagring, hydrogen og ammoniakk de aktuelle løsningene. Dette er ikke en utfordring Vår Energi kan løse alene, men vi er involvert i innovasjon, forskning og utvikling innenfor alle disse områdene. 

Industripolitisk samarbeid gir bærekraftig utvikling av olje og gass-produksjonen

Så hva skal til for å få en mer miljøvennlig oljeutvinning? Svaret ligger i en kombinasjon av egne tiltak i dag, forskning for fremtiden og samarbeid på tvers av industrier og nasjoner. 

– Det er mye vi kan gjøre selv, og det satser vi og andre aktører tungt på, men for å virkelig gjøre noe med scope 3-utslippene, kreves det et tett samarbeid på tvers av leverandørkjeder og landegrenser, forteller Ivar Kvadsheim. 

For å få til en overgang til lav- eller nullutslippsenergi, er det viktig at infrastrukturen og verdikjedene er på plass. 

– I dag tar vi det nesten for gitt at olje og gass fra norsk sokkel kan fraktes i rør og skip til terminaler i Europa, inn til raffinerier og videre ut til kundene, men denne infrastrukturen er møysommelig bygget opp over lang tid og med store investeringer. Nå må vi få til det samme med hydrogen og ammoniakk – og også kunne ta fanget CO2 andre veien for lagring i reservoarer på norsk sokkel. Det pågår mye arbeid innenfor dette området allerede, men det må skaleres kraftig opp de neste par tiårene om vi skal bidra til å nå klimamålene i Paris-avtalen, fortsetter han. 

Vår Energi ønsker å være ærlige og transparente gjennom denne prosessen. Vi er en olje- og gassprodusent, og det skal vi fortsette å være inntil fornybare kilder klarer å dekke verdens energibehov. Vi tror at olje og gass vil fortsette å være en del av verdens energimiks i lang tid, og at norsk sokkel kan bidra med å være en pålitelig leverandør av olje og gass som er produsert med lave utslipp. 

Vi skal ta ansvar for våre egne utslipp fra produksjonen av olje og gass, og vi skal være en pådriver for å redusere utslippene både fra leverandørkjeden og fra bruken av produktet vårt. Det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig.