Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Sikrer verdiskaping med en strategi basert på kjerneområder

Selskapets strategi dreier seg om fire kjerneområder på norsk kontinentalsokkel, maksimal utnyttelse av infrastrukturen og å sikre framtidig vekst. Sammen med solid drift og letevirksomhet og selskapets gode sikkerhetskultur, danner disse kjerneområdene grunnlaget for langsiktig lønnsom vekst.

Vi har en ambisjon om å øke produksjonen til 400 000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025, samtidig som vi reduserer produksjonskostnadene etter hvert som nye prosjekter settes i drift og effekten av forbedringstiltak slår inn. God kontantstrøm og en sterk balanse (“investment grade”) gir mulighet for attraktiv og stabil utdeling av utbytte til aksjonærene. Vi skaper verdier på grunnlag av en stor og diversifisert portefølje med et betydelig reservegrunnlag.

Strategiske prinsipper

Selskapets strategi er basert på følgende prinsipper:

Bærekraft og klima er globale og nasjonale prioriteringer, og det er behov for en plan for å oppnå netto null utslipp

Olje og gass vil fortsatt være en del av energimiksen på lang sikt, men gass vil få økt andel av produksjonen på norsk sokkel

Norsk sokkel vil fortsatt være attraktiv på grunn av høy konkurranseevne, lave utslipp og en langsiktig petroleumspolitikk.


Veien mot netto null

Vår Energi ser på avkarbonisering av olje- og gassproduksjon som en forutsetning for en robust forretningsmodell og langsiktig verdiskaping. Vi har satt oss operasjonelle mål om aktivt å redusere og minimere selskapets miljøpåvirkning, med en troverdig plan for hvordan vi skal oppnå 50% reduksjon i utslipp av klimagasser fra scope 1 og 2 innen 2030.

Olje og gass vil fortsatt være en del av energimiksen

Det ventes at den globale etterspørselen etter energi vil øke med rundt én prosent i året fram mot 2030, og at olje og gass vil stå for over 50 prosent av den globale energimiksen i 2030.

Olje og gass vil derfor være en kritisk kilde til energi i mange år framover.

Gass hevdes å være i tråd med EUs klima- og miljømål, og vil bidra til en raskere overgang fra mer forurensende aktiviteter, som kullkraft, til en mer klimanøytral framtid.

Balder Floating Production Unit. PL001. Produksjonsskip.

Norsk sokkel er det ideelle utgangspunktet for verdiskaping

Vi tror norsk sokkel er en av verdens mest attraktive regioner for leting og produksjon, med påvist utviklingspotensial, betydelige gjenværende reserver og ressurser, gode leteprospekter, velkjent geologi, eksisterende infrastruktur, lave produksjonskostnader og et stabilt politisk miljø- og skatteregime.

Norsk sokkel har lave CO2-utslipp i forhold til andre regioner i den globale olje- og gassektoren. Det er også en ledende region globalt med hensyn til elektrifisering, ettersom det er et mål å elektrifisere 40 prosent av sokkelen innen 2025. I tillegg kommer andre bærekrafttiltak på norsk sokkel, som for eksempel en tung satsing på karbonfangst og -lagring og bruk av havvind som kilde til energi.

quote_left_fill Vår Energi er et ledende lete- og produksjonsselskap på norsk sokkel, og en pålitelig leverandør av energi til Europa. Vi satser på vekst i olje- og gassproduksjonen og langsiktig verdiskaping som en del av løsningen på det globale trilemmaet om tilgjengelig, pålitelig og bærekraftig tilgang på energi.

Klare strategiske prioriteringer for verdiskaping

Vår Energi vil drive virksomhet uten skade på mennesker, miljø eller eiendeler. Dette har absolutt førsteprioritet hos oss. Ambisjonen er å bli den sikreste operatøren på norsk sokkel. Produksjonsmålet ved utgangen av 2025 skal oppnås gjennom en portefølje godkjente og lønnsomme prosjekter med lav risiko. Vi jobber utrettelig med det vi kan påvirke, gjennom å styrke resultater og konkurranseevne og sikre optimal drift.

Vi har en svært kompetent, fleksibel og samarbeidsorientert organisasjon. Vi bruker vår solide kompetanse på tvers av alle virksomhetsområder, og vil framstå som et naturlig førstevalg for operatører, leverandører, myndigheter og andre interessegrupper.

Vi har en klar ambisjon om å redusere kostnadene og øke effektiviteten, blant annet gjennom portefølje- og reservoaroptimalisering, effektivitetsforbedringer og bruk av teknologi. Vi satser på våre kjerneområder for videre utvikling og spissing av porteføljen, både organisk og uorganisk, for å skape muligheter gjennom skala og diversifisering.

Vår Energi har mye å tilby sine interessenter:

  • Solid og diversifisert produksjonsportefølje med noen av verdens fremste operatører
  • Maksimal verdiskaping med strategisk satsing på kjerneområder
  • Kompetanse i verdensklasse, med solid vekst og gode resultater innenfor utbygging og leting
  • En troverdig plan for å oppnå 50% reduksjon i utslipp av klimagasser fra scope 1 og 2 innen 2030, og solide HMSK-resultater
  • God kontantstrøm og en sterk balanse (“investment grade”) som gir attraktiv og stabil utdeling av utbytte til aksjonærene


Offshore workers on board the Goliat platform

Energi for fremtiden

Hva er framtidens energikilder, og hva blir rollen til olje og gass i 2050?

Les mer
Ivar Kvadsheim i Vår Energi sine lokaler

Miljøvennlig olje- og gassproduksjon?

Det er mange veier til mål. En mer klima- og miljøvennlig oljeutvinning oppnås gjennom egne tiltak og gjennom arbeid med leverandør- og verdikjeder.

Les mer
Glenn Eide i Vår Energi

Slik skal vi jobbe med energi for fremtiden

Vår Energis strategiske valg har kort vei fra møterommet til handlingsrommet. Vi har utarbeidet konkrete strategiske grunnpilarer som legger føringer for hvordan vi skal jobbe med energi for fremtiden.

Les mer