Vår Energi er engasjert i en mer bærekraftig energiproduksjon gjennom å minimere egne klimagassutslipp. Her er noen av våre tiltak for å redusere utslippene fra produksjonen vår. 

Vår Energi er olje og gass. Vi forstår vår rolle og vårt ansvar i å fremskynde en mer bærekraftig og klimavennlig fremtid. Olje og gass vil være nødvendig for å få til en vellykket energiovergang til fornybare energikilder. På veien dit har vi mange muligheter for å minimere våre egne klimagassutslipp. 

Det handler om at vi som energiprodusent tar ansvar for klimagassutslippene knyttet til vår egen produksjon – det som inngår i det som kalles scope 1-utslipp. 

Derfor har vi satt oss veldig tydelige mål innen scope 1: 

  • 2030: 50 % kutt i absolutte tall av klimagassutslipp og netto null utslipp fra vår produksjon
  • 2050: Mål om å nå 100 % kutt i absolutte tall av egne klimagassutslipp

Hvordan skal vi nå dette?

Utslippsreduksjonene måles opp mot 2005 som basisår. Til nå har vi redusert cirka 20 % målt mot utslippene i 2005. Hovedparten av arbeidet gjenstår og vil skje mot 2030. Derfor har vi iverksatt flere små og store prosjekter for en mer bærekraftig energiproduksjon. Disse tiltakene vil ha stor effekt på våre klimagassutslipp de neste 10 årene:

Elektrifisering

Visste du at den største utslippskilden i olje- og gassproduksjon er produksjon av strøm fra gassturbiner på våre offshoreinstallasjoner? Med strøm fra land eller annen fornybar energi kan vi gjøre massive utslippskutt.

Per i dag er er Goliat-feltet elektrifisert med bruk av strøm fra land. Videre vil en kombinasjon av elektrifisering, energiledelse og pensjonering av Balder FPU være viktig for å nå målet om 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra scope 1 og 2 innen 2030.

Energiledelse

Det ligger mye verdi i energieffektivisering av driftsprosesser. Energisparende tiltak har ikke alltid så store effekter hver for seg, men til sammen kan vi oppnå store utslippskutt gjennom ulike tiltak. Totalt sett kan energiledelse bidra med opp mot en femtedel av de totale utslippsreduksjonene fram til 2030. Eksempler på slike strømsparende tiltak kan være en mer energieffektiv faklestrategi, eller mer nøyaktig vanninjeksjon.

Lokale offset investeringer – Netto null i 2030

Vår Energi skal oppnå et netto null klimaregnskap for olje og gassproduksjonen innen 2030. For å gjøre dette vil reduksjon av egne utslipp ha størst prioritering og utslag. Men vi ønsker også å bidra positivt gjennom lokale offset investeringer. Vår Energi har kjøpt klimaskog av Trefaddere som er en lokal dyrker av klimaskog i Hjelmeland, Rogaland.

Vårt viktigste bidrag innen offset investeringer er kjøp av offset som

1) Ikke skader eksisterende naturmangfold.

2) Er målbar og kvalitetssikret av objektive tredjeparter.

3) Er lokalt, nasjonalt og regionalt forankret, med positiv effekt på lokale sosiale og miljømessige forhold.

Derfor falt valget på bedriften Trefaddere fra Rogaland.

Vi har også egne strategier for klimagassutslipp i Scope 2 og Scope 3 . En vellykket energiovergang oppnås ikke alene, og derfor er det viktig å sette klare mål for leverandør- og verdikjedene også. Sammen sikrer vi en bærekraftig fremtid.