Innovasjon og utvikling i Vår Energi handler til syvende og sist om vår evne til å møte fremtiden og levere på våre langsiktige planer og mål – verdiskapning, sikkerhet og bærekraft.

Det sier Helge Vigrestad som er leder for Digitalisering & Innovasjon i selskapet. Med seg har han en tverrfaglig gjeng med varierte bakgrunner både når det gjelder utdanning og erfaring. Et team bygd opp av tung subsea-erfaring, geologer, sivilingeniører, teknisk ingeniører, offshore operations erfaringer og erfaring fra forretningssektor – sammen utgjør de et bindeledd mellom ulike avdelinger og sentralledelsen. 

– Vår jobb er å finne nye og bedre måter å jobbe på i tråd med selskapets ambisjoner, samt sikre at vi er i stand til å implementere nye løsninger og hente ut verdipotensialet. På mange måter blir vi et bindeledd mellom det visjonære og strategiske, og det operasjonelle. Vi setter alt i sammenheng, forteller Vigrestad.

Energi for framtiden

Vår Energi jobber med forskning, innovasjon og utvikling på tre måter: 

  • Adapsjonsprosjekter
  • Interne utviklingsprosjekter
  • Forskning

Adapsjonsprosjekter er prosjekter som inngår i den daglige operasjonelle driften og har tydelige formål helt fra start. Interne utviklingsprosjekter er prosjekter som: additiv tilvirkning (3D printing), desentraliserte dataplattformer og digitale tvillinger. Dette er gjerne prosjekter som er mer utforskende – hva kan vi bruke disse verktøyene til, og hvordan? 

Forskning utøves ved de store norske utdanningsinstitusjonene som Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og NTNU hvor Vår Energi er partner og sponsor på flere prosjekter. 

I tillegg til forskningsprosjekter ved norske utdanningsinstitusjoner, støtter vi også Low Emission Centre og Norwegian CCS Research Centre (NCCS), som er drevet av den uavhengige forskningsorganisasjonen SINTEF. Forskningen til NCCS er rettet mot å oppnå lagring av CO2 i Nordsjøen.

Fra grasrot til strategi

Ifølge Vigrestad er det sammensatt hvordan nye innovasjonsprosjekter oppstår. I noen tilfeller kommer innovasjonsinitiativ helt og holdent fra regulative mandater gitt av statlig hold. Mens i andre tilfeller ser man til partnere og øvrige marked, eller så kommer initiativene fra operasjonelle enheter internt hos Vår Energi. 

– Uansett hvor våre innovasjonsprosjekter kommer fra, er vår jobb to ting: å knytte, kall det “ideen”, med Vår Energis øvrige forretningsstrategi, samt å sette prosjektet ut i livet. Det innebærer også “fail fast” prinsippet. Ser vi at dette prosjektet ikke er gjennomførbart, skrinlegger vi det tidlig for å bevege oss videre til neste prosjekt, sier Vigrestad. 

Å sette slike innovasjons- og utviklingsprosjekter til verks krever evne til å se verdipotensialet i sin helhet, samt å se mulighetene for vellykket adapsjon. 

– Vi skal hele tiden sikre leveranse av høy kvalitet og “operational excellence”. Så verdien til et innovasjonsprosjekt ligger også i den faktiske implementeringen i arbeidshverdagen. Om vi utvikler noe som ender opp i en skuff, har vi jo mistet all verdi av prosjektet, utdyper han.

Fra strategi til virkelighet og suksess

Det er når innovasjonsprosjekter blir implementert at vi ser suksess. Innovasjon krever å tenke nytt om sin arbeidshverdag og endre på rutiner og metodikk som gjerne har vært fasit over lengre tid. 

– Vi ruller snart ut et prosjekt som handler om digitalt feltarbeid. Det vil si at alle operasjonelle ansatte offshore skal ta i bruk digitale håndholdte enheter i hverdagen sin. Dette er et kjempespennende prosjekt med enorm effektiviseringsgevinst. Operatørene ser også mye verdi og det er allerede flere som har tatt i bruk de håndholdte enhetene selv om de kanskje har arbeidet med papirdokumenter over flere år, forteller Vigrestad. 

De største suksesshistoriene fra Digitalisering & Innovasjon er ofte prosjekter med energiledelse, hvor vi har opplevd ikke bare store effektiviseringsgevinster, men og et stort bidrag til kutt i klimagassutslipp. 

– Et annet vellykket prosjekt vi satte i verk var automatisert produksjonsrapportering med digitale og live dashboards. Å få samlet all data til en sømløs og automatisert rapportsentral ga mye merverdi, sier Vigrestad.