Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Bærekraftig samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Veien mot netto null

Vi støtter målet i Parisavtalen om å begrense temperaturøkningen til godt under 2°C ved å redusere klimagassutslippene i tråd med utslippsambisjonene for den norske olje- og gassindustrien. Hovedmålet vårt er en reduksjon på 50 prosent i klimagassutslipp fra scope 1 og 2 innen 2030.

Vi vil oppnå målene ved hjelp av avkarboniseringsstrategien, som går ut på å:  

  • elektrifisere offshoreinstallasjoner 
  • iverksette tiltak som øker energieffektiviteten og dermed også reduserer utslippene 
  • kutte utslipp som forårsakes av sikkerhetsfakling, kaldventilering og prosessutstyr 
  • modifisere og oppgradere relevant utstyr og løsninger 

Vi er tilsluttet det globale bransjeinitiativet for å redusere metanutslipp (“Aiming for Zero Methane Emissions Initiative”). Dette initiativet ledes av OGCI (Oil and Gas Climate Initiative), der også selskaper som ENI, BP, Chevron, Equinor, ExxonMobil og Shell er medlemmer. Ved å iverksette både individuelle og felles tiltak vil medlemmene i OGCI bidra til å øke takten i energiomstillingen gjennom nær null metanutslipp innen 2030.

Utslipsskutt

Gjennom satsingen på energiforvaltning og reduserte utslipp til luft fra driften, jobber vi også for å redusere utslipp av andre gasser enn klimagasser, slik som svoveldioksid (SOx) og nitrogenoksid (NOx).  

Dronebilde av Goliat.

Vi signerte den første NOx-avtalen som ble inngått mellom næringsliv og myndigheter i 2008, og har nylig fornyet vår tilslutning til avtalen for perioden 2025-2027.  

Vi støtter formålet bak NOx-avtalen, og Norges forpliktelser til å redusere NOx-utslippene gjennom Gøteborg-protokollen.  

Vi er medlem av styret i VOC Industrisamarbeidet (VOCIC), som er et forum for å dele investeringer i utslippsreduserende teknologi og oppfylle myndighetenes krav om utslippsreduksjoner. 

Ivar Kvadsheim i Vår Energi sine lokaler

Mijløvennlig olje og gassproduksjon?

Det er mange veier til mål. En mer klima- og miljøvennlig oljeutvinning oppnås gjennom egne tiltak og gjennom arbeid med leverandør- og verdikjeder.

Les mer

Biologisk mangfold

Vi ønsker å bidra til bevaring av livssyklus og biologisk mangfold i økosystemer og de tjenestene som stammer fra økosystemene ved alle våre virksomhetssteder. Vi evaluerer hele tiden samspillet vi har med økosystemtjenestene, samtidig som vi jobber for å redusere negative konsekvenser så langt som mulig i form av utslippskutt. Gjennom selskapets bærekraftpolicy forplikter vi oss til å bevare biologisk mangfold, og har etablert retningslinjer for forvaltning av biologisk mangfold og økosystemtjenester. 

Vi overvåker og gjennomfører undersøkelser av lokalt marint miljø i henhold til nasjonale retningslinjer, og samarbeider med de andre operatørene for å utvikle metoder og gjennomføre miljøovervåking av vannkolonnen og havbunnen.  

Avfallshåndtering

Vi følger nasjonale avfallsforskrifter og bransjestandarder for effektiv avfallshåndtering basert på avfallshierarkiet, som består av avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponering, for å forhindre eller redusere eventuelle negative konsekvenser.  

Vi sorterer og skiller ut avfallsstrømmer fra driften i 31 ulike avfallsfraksjoner før de transporteres til land.  

De viktigste tjenesteleverandørene på avfallshåndtering er ansvarlige for å ta hånd om avfallet på land i tråd med lovpålagte krav.  

Vann og avløpsvann

Vi håndterer utslipp av produsert vann ut fra en helhetlig og risikobasert tilnærming, der hovedmålet er at innvirkningen på miljøet skal være så lav som praktisk mulig. Vi støtter og deltar i bransjetiltak som skal beskytte miljøet i havet og oppnå null utslipp.  

Ved bygging av nye anlegg er ambisjonen at vi skal ha 100 prosent injeksjon av produsert vann som basiscase, mens tilsvarende tall skal være minst 55 prosent for felt som er i drift. På Goliat og Ringhorne blir 100 prosent av det produserte vannet injisert i egne vanninjeksjonsbrønne

To ansatte på Goliat.

Glenn Eide i Vår Energi

Hvordan vi jobber med energi for fremtiden

Vår Energis strategiske valg har kort vei fra møterommet til handlingsrommet. Vi har utarbeidet konkrete strategiske grunnpilarer som legger føringer for hvordan vi skal jobbe med energi for fremtiden.

Les mer

Tiltak som virker

Vi har forpliktet oss til å jobbe for en mest mulig bærekraftig energiproduksjon. Dette er våre tiltak.

Les mer
Anne Tone Fjermestad

Hva er energiledelse?

Hvordan kan energiledelse bidra til mer miljøvennlig oljeproduksjon?

Hva er energiledelse?