Om oss
Om oss Strategi Ledelse Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

Vi jobber for raskere dekarbonisering

Vår Energi jobber for en raskere gjennomføring av selskapets dekarboniseringsplan. Vi har ambisiøse mål for å redusere klimagassutslippene, samtidig som vi skaper verdier. Og vi har en god plan for å oppnå dette.  

Våre avkarboniseringsmål er enkle, med en klar plan for utslippskutt i tråd med Norges forpliktelser knyttet til Parisavtalen:  

SCOPE 1
Vi skal redusere klimagassutslippene med mer enn 50 % innen 2030, ha nær null utslipp innen 2050 og nær null metanutslipp i 2024.  

SCOPE 2
Vi skal sikre at 100 % av elektrisiteten vi kjøper kommer fra fornybare kilder, noe som nøytraliserer våre utslipp i scope 2.  

SCOPE 3
Vi skal ha størst mulig utslippskutt i verdikjeden. Skipstrafikk er for eksempel en stor utslippskilde hvor vi jobber for å redusere mest mulig utslipp, og kompenserer for gjenværende utslipp med offset via naturbaserte løsninger.
 

Vi har allerede lave utslipp fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, og det er bred enighet om å redusere utslippene ytterligere. Målet for karbonintensitet er under 6 kg CO2 per foe i 2030.  

Reduksjon av metanutslipp er en viktig del av Vår Energis avkarboniseringsplan. Som et ledd i dette arbeidet er vi medlem av Oil & Gas Methane Partnership (OGMP 2.0)  og  Oil and Gas Climate Initiative (OGCI).  

The Gjøa platform
Gjøa-plattformen i Nordsjøen er elektrifisert.

Viktige milepæler for avkarbonisering i Vår Energis virksomhet:  

  • Goliat, Gjøa og Ormen Lange er allerede elektrifisert. 
  • I 2023 bidro energistyring til en utslippsreduksjon på over 22.000 tonn CO2, som utgjør om lag 10 % av utslippene fra virksomheten.  
  • Som en av rettighetshaverne i Snorre-lisensen er vi stolte av vindparken Hywind Tampen, som bidrar med en årlig utslippsreduksjon på 200.000 tonn CO2.  
  • I fjor etablerte vi et samarbeidsprosjekt med Equinor med mål om mer effektiv logistikk med hensyn til tidsbruk, kostnader, sikkerhet og utslipp. Dette har allerede resultert i rundt 20 % reduksjon i CO2-utslippene knyttet til drift av fartøy.  

Vår plan for utslipsskutt

Vi har en god og konkret plan for hvordan vi skal redusere utslippene i scope 1 med mer enn 50 % fram mot 2030. Det er tre hovedtiltak som skal bidra til dette:

  1. Elektrifisering
  2. Optimalisering av porteføljen
  3. Energistyring  

Elektrifisering bidrar med om lag 80 % av utslippskuttene i perioden fra i dag og fram til 2030 (450.000 tonn). Optimalisering av porteføljen inkluderer fjerning av produksjonsskipet på Balder (Balder FPU), som vil ha en positiv innvirkning på både utslipp og driftskostnader .  

I tillegg har vi mål om en årlig reduksjon på 5-10 % gjennom kontinuerlig energistyring i årene framover  

Vi har en verdidrevet holdning til elektrifisering. Vi tror utslippskutt vil være grunnleggende for virksomhetens legitimitet på lang sikt, og som alle har sett vil elektrifisering være avgjørende for å avkarbonisere virksomheten vår. Derfor elektrifiserer vi felt i våre kjerneområder, noe som har positive økonomiske effekter, fra  økt gassalg, høyere produksjonseffektivitet og reduserte miljøkostnader.  

I 2030 vil om lag 70 % av vår netto produksjon være elektrifisert. Med investeringene i elektrifisering sementerer vi vår posisjon for langsiktig verdiskaping på norsk sokkel. 

Balder Floating Production Unit. PL001. Produksjonsskip.
Fjerning av produksjonsskipet Balder FPU vil ha en positiv innvirkning på både utslipp og driftskostnader.

Karbonfangst og -lagring (CCS) 

CCS er antatt å spille en viktig rolle i tiden framover, og norsk sokkel vil bidra til dette med sin enorme lagringskapasitet på mer enn 80 gigatonn CO2. For å sette dette tallet i perspektiv, tilsvarer det EUs samlede utslipp over 25 år.  

Som rendyrket E&P-selskap har vi en verdidrevet holdning til alt vi gjør, og det er vår evne til å skape verdier som vil definere hvordan vi skal jobbe med CCS i tiden framover.  

Med oppkjøpet av Neptune er vi nå partner i Trudvang-lisensen, med en potensiell brutto lagringskapasitet på 225 millioner tonn. Dette tilsvarer alene fire ganger Norges årlige utslipp. Vi vurderer ytterligere arealer og bygger på vår kjernekompetanse på lagring i undergrunnen.  

En robust verdikjede for CCS krever gode partnerskap, og sammen med Eni ser vi nå nærmere på et strategisk samarbeid langs verdikjeden.

quote_left_fill Vi ser på CCS som et mulig verktøy for utslippskutt i stor skala, som kan legge grunnlag for ytterligere verdiskaping og arbeidsplasser i en kompetent og teknologisk avansert bransje på veien mot lavkarbonsamfunnet.  

Biologisk mangfold

Vi ønsker å bidra til bevaring av livssyklus og biologisk mangfold i økosystemer og de tjenestene som stammer fra økosystemene ved alle våre virksomhetssteder. Vi evaluerer hele tiden samspillet vi har med økosystemtjenestene, samtidig som vi jobber for å redusere negative konsekvenser så langt som mulig i form av utslippskutt. Gjennom selskapets bærekraftpolicy forplikter vi oss til å bevare biologisk mangfold, og har etablert retningslinjer for forvaltning av biologisk mangfold og økosystemtjenester. 

Vi overvåker og gjennomfører undersøkelser av lokalt marint miljø i henhold til nasjonale retningslinjer, og samarbeider med de andre operatørene for å utvikle metoder og gjennomføre miljøovervåking av vannkolonnen og havbunnen.  

Avfallshåndtering

Vi følger nasjonale avfallsforskrifter og bransjestandarder for effektiv avfallshåndtering basert på avfallshierarkiet, som består av avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse og deponering, for å forhindre eller redusere eventuelle negative konsekvenser.  

Vi sorterer og skiller ut avfallsstrømmer fra driften i 31 ulike avfallsfraksjoner før de transporteres til land.  

De viktigste tjenesteleverandørene på avfallshåndtering er ansvarlige for å ta hånd om avfallet på land i tråd med lovpålagte krav.  

To ansatte på Goliat.

Vann og avløpsvann

Vi håndterer utslipp av produsert vann ut fra en helhetlig og risikobasert tilnærming, der hovedmålet er at innvirkningen på miljøet skal være så lav som praktisk mulig. Vi støtter og deltar i bransjetiltak som skal beskytte miljøet i havet og oppnå null utslipp.  

Ved bygging av nye anlegg er ambisjonen at vi skal ha 100 prosent injeksjon av produsert vann som basiscase, mens tilsvarende tall skal være minst 55 prosent for felt som er i drift. På Goliat og Ringhorne blir 100 prosent av det produserte vannet injisert i egne vanninjeksjonsbrønner.


Glenn Eide i Vår Energi

Hvordan vi jobber med energi for fremtiden

Vår Energis strategiske valg har kort vei fra møterommet til handlingsrommet. Vi har utarbeidet konkrete strategiske grunnpilarer som legger føringer for hvordan vi skal jobbe med energi for fremtiden.

Les mer

Tiltak som virker

Vi har forpliktet oss til å jobbe for en mest mulig bærekraftig energiproduksjon. Dette er våre tiltak.

Les mer
Anne Tone Fjermestad

Hva er energiledelse?

Hvordan kan energiledelse bidra til mer miljøvennlig oljeproduksjon?

Hva er energiledelse?