Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Prosjektportefølje med lav risiko driver produksjonsvekst

Vår Energi har et ambisiøst mål om produksjon opp til over 400.000 fat om dagen innen utgangen av 2025. Dette skal vi oppnå ved hjelp av godkjente utbyggingsprosjekter som er godt i gang, med forpliktede investeringer.  

Blant større, godkjente utbygginger finner vi Balder X, Breidablikk og Johan Castberg. Våre utbyggingsprosjekter har generelt høye reserver og lave balansepriser.  

En betydelig del av Vår Energis investeringsprogram er rettet mot framtidige havbunnstilknytninger, som typisk har lavere risiko med relativt begrenset kapitalbehov og et betydelig potensial for økonomisk avkastning. 

Vår Energi sørger for effektive vekstplaner og investeringer gjennom en disiplinert tilnærming til feltutbygging og med ambisjon om en gjennomsnittlig balansepris på rundt 30 USD per fat i porteføljen.  

Selskapets letestrategi er basert på å finne flere ressurser og boreprospekter i nærheten av etablerte felt og kjerneområder.


Utvikling av en lønnsom prosjektportefølje

Vår Energi har en stor ressursbase med attraktive prosjekter som ennå ikke er godkjent, og som utvikles videre mot en investeringsbeslutning. Vi har en disiplinert tilnærming når vi utvikler disse prosjektene, med klare krav til avkasting og balansepris, og godkjenner prosjektene når tidspunktet er riktig for å sikre lønnsomme fat til markedet og varig produksjon over tid.  

Det meste av leteboringen gjøres i nærheten av felt i våre kjerneområder. Dette gir brønner som kan knyttes til eksisterende infrastruktur og bidrar til økt verdiskaping fra eksisterende portefølje. Vår Energi tar sikte på å bruke en fabrikkbasert tilnærming for standardisering og forenkling av havbunnstilknytninger. Ambisjonen er å sikre en gjennomsnittlig balansepris på rundt 30 dollar per fat gjennom hele prosjektporteføljen.  

Framtidige utbygginger vil utvikles og gjennomføres i samarbeid med langsiktige, strategiske leverandører, som har omfattende kompetanse og kan vise til gode resultater. Vår Energi har sikret seg gode samarbeidspartnere med kompetanse, kapasitet og prioritet.  

Neste kapittel for PL 001 – Balder-feltet

Balder X-prosjektet legger til rette for videre utvikling i Balder- og Ringhorne-området, og består av to underprosjekter: Balder Future og Ringhorne fase IV. 

Balder Future-prosjektet består av oppgradering og flytting av produksjonsskipet Jotun FPSO fra Jotun-feltet til Balder-området, for å legge til rette for tilknytning av 14 nye produksjonsbrønner og en ny vanninjeksjonsbrønn, med kapasitet til å utvide med flere framtidige tilknytninger i området. Prosjektet vil forlenge den tekniske levetiden til Jotun FPSO etter 2045. Oljeproduksjonen fra Balder Future-prosjektet er etter planen ventet å starte i tredje kvartal 2024. 

Ringhorne fase IV er en videreføring av borevirksomheten på Ringhorne-plattformen, etter borekampanjen Ringhorne fase III og boringen av fem produksjonsbrønner.

Ansatte som sitter rundt et bord og jobber

I begivenhetens sentrum

Balder Future-prosjektet er et av de største industriprosjektene i Norge. Prosjektet forlenger levetiden til det historiske Balder-feltet og er selskapets nøkkelprosjekt for videre verdiskaping og vekst.

Les mer

Kjerneområde: Balder/Grane-området i Nordsjøen

Balder/Grane-området, som sto for 13 prosent av produksjonen i 2022 og 312 millioner fat oljeekvivalenter i påviste og sannsynlige (2P) reserver ved utgangen av året, er et kjerneområde som ventes å ha en langsiktig produksjonsoppside. Vår Energi er operatør for Balder og Ringhorne, og vi har en eierandel på 90 prosent i Balder og 70 prosent i Ringhorne øst.  

Andre viktige felt i Balder-området er Grane og Breidablikk. Bunnfast stålunderstell på Grane. Vår Energi har en eierandel på 28,3 prosent i Grane. Breidablikk-feltet ligger om lag 10 km nordøst for Grane-plattformen. Dette feltet er for tiden under utbygging, og har antatt produksjonsstart i første kvartal 2024. Feltutbyggingskonseptet består av fire havbunnsrammer knyttet opp til Grane-plattformen via rørledning. Vår Energi har en eierandel på 34,4 prosent i Breidablikk. 


Større verdiskaping gjennom utprøvd feltsenterstrategi

Vår Energis feltsenterstrategi handler om å utvikle en sterk portefølje konsentrert om våre fire feltsentre, som har et betydelig produksjons- og letepotensial.  

Den robuste og diversifiserte porteføljen gir innsikt i felt og produksjonstillatelser på tvers av hele sokkelen, og kan bidra til å finne og realisere muligheter for økt verdiskaping.  

Som del av feltsenterstrategien identifiserer vi strategiske satsingsområder som gir et rammeverk for å vurdere lete- og utviklingsmuligheter. Vi sikrer best mulig bruk av ressurser og optimal verdiskaping gjennom hele Vår Energis portefølje.  

Selskapets viktigste eiendeler er konsentrert om de fire strategiske kjerneområdene Balder/Grane-området, Barentshavet, Nordsjøen og Norskehavet.  

Ingen av disse områdene står for mer enn 30 prosent av de samlede 2P-reservene ved utgangen av 2022.  

Norsk sokkel med Vår Energi sine kjerneområder
Glenn Eide i Vår Energi

Hvordan vi jobber med energi for fremtiden

Vår Energis strategiske valg har kort vei fra møterommet til handlingsrommet. Vi har utarbeidet konkrete strategiske grunnpilarer som er viktig for hvordan vi ønsker å jobbe med energi for fremtiden.

Les mer
Ivar Kvadsheim i Vår Energi sine lokaler

Miljøvennlig olje og gassproduksjon?

Det er mange veier til mål. En mer klima- og miljøvennlig oljeutvinning oppnås gjennom egne tiltak og gjennom arbeid med leverandør- og verdikjeder.

Les mer
Young Professionals sitter rundt et bord og snakker sammen

Bli med på laget?

Med stabil olje- og gassproduksjon leverer vi energi til millioner av mennesker. Samtidig har vi satt oss  nødvendige klimamål.

Utfordringene er store. Det er også våre ambisjoner. Og kanskje har det aldri vært viktigere og mer meningsfullt å jobbe med energiforsyning.

Les mer