Om oss
Om oss Strategi Ledelse Styret Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere
Karriere Ledige stillinger
Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører
Kontraktører og leverandører Vilkår for kjøpsordre Etiske retningslinjer Policy hub

Vi skal levere en bedre framtid

Vår Energi jobber hele tiden for å identifisere og vurdere faktisk og potensiell innvirkning på bærekraftig utvikling som følge av selskapets virksomhet og aktiviteter, både som en del av vår daglige drift og i samarbeid med relevante interessenter og eksperter.

Gitt den betydningen tilgang til energi har for å støtte bærekraftig utvikling og de betydelige klimagassutslippene som er forbundet med olje- og gassindustrien, har bærekraftsmålene SDG 13 Stoppe klimaendringene og SDG 7 Ren energi til alle særlig stor relevans for Vår Energi som en rendyrket olje- og gassprodusent.  

All olje- og gassvirksomhet i Vår Energi utføres til havs på norsk sokkel, med muligheter for negativ innvirkning på bærekraftsmålet SDG 14 Livet i havet. Vår Energi har forpliktet seg til å bevare biologisk mangfold ved alle våre virksomhetssteder, og jobber hele tiden for å redusere negative konsekvenser. Arbeidsrelatert risiko med potensial for skader og sykdom kan være forbundet med Vår Energis aktiviteter.

For å håndtere potensiell negativ innvirkning på bærekraftsmål SDG 3 God helse og livskvalitet, jobber Vår Energi systematisk for å styre slik risiko og drive virksomheten på en måte som ivaretar medarbeidernes og alle andre involvertes helse og sikkerhet.  

quote_left_fill Det å sikre tilgang til energi for alle samtidig som vi skal omstille oss til et lavkarbonsamfunn er en enorm utfordring, både for Vår Energi og for samfunnet generelt.  

Mannlig ansatt med kollegaer i bakgrunnenVår Energi er en betydelig arbeidsgiver i de områdene vi har virksomhet i, noe som påvirker bærekraftsmål SDG 5 Likestilling mellom kjønnene og SDG 10 Mindre ulikhet. Mangfold, likeverd og inkludering er en integrert del av det å etablere gode team og skape en dyktig og kompetent organisasjon.  

Vår Energi mener at selskapets aktiviteter skal være til fordel for lokalsamfunnene vi har virksomhet i, noe som bidrar til bærekraftsmål SDG 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Dette innebærer å skape lokale ringvirkninger med hensyn til industriutvikling og sysselsetting, og bidra til kompetanseutvikling og kulturelle aktiviteter. De svært viktige naturressursene Vår Energi håndterer skaper betydelige inntekter for eierne og for det norske samfunnet.  

Aktivitetene kan også ha innvirkning på menneskerettigheter gjennom hele verdikjeden. Måten selskapet håndterer dette ansvaret på har betydning for bærekraftsmål SDG 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. Vår Energis etiske retningslinjer legger vekt på rettferdighet, åpenhet, ærlighet og integritet i måten selskapet driver sin virksomhet på, forholdet til myndighetene og eierstyring og selskapsledelse.  

For å støtte selskapets ambisjon om å være et ledende selskap innen bærekraft (ESG), har Vår Energi utarbeidet et rammeverk for bærekraft med strategiske fokusområder som dekker de viktigste konsekvensene av selskapets virksomhet. 

quote_left_fill Verden trenger energi, og jeg mener Norge vil fortsette å være den reneste, mest stabile og attraktive plassen å produsere olje og gass på i lang tid framover. Men, bare de som klarer å gjøre det smart og ansvarsfult vil se vekst og ha en framtid.

En sikker og ansvarlig operatør

En ansvarlig virksomhet er viktig for vår legitimitet, og vi har som mål å være den sikreste operatøren på norsk sokkel. Vi kan vise til god utvikling i sikkerhetsresultatene. I fjor hadde vi en reduksjon av visse hendelser på om lag 50 %. I 2023 hadde vi null alvorlige skader, null hendelser knyttet til prosessikkerhet og ingen betydelige miljøhendelser. 

Vi høster også anerkjennelse for vårt lederskap på Miljø- , Sosiale- og Forretningsetiske forhold (ESG): 

  • Vurdert som “Top Ranked Company” av Sustainalytics 
  • A+-rangering fra Position Green  
  • Solid rangering på CDP 

Vår Energi er også, som det eneste lete- og produksjonsselskapet, inkludert i indeksen OBX ESG. Denne indeksen omfatter de 40 selskapene på Oslo Børs som har best rangering på ESG.  

Ivar Kvadsheim i Vår Energi sine lokaler

Miljøvennlig olje og gassproduksjon?

Det er mange veier til mål. En mer klima- og miljøvennlig oljeutvinning oppnås gjennom egne tiltak og gjennom arbeid med leverandør- og verdikjeder.

Les mer

Tiltak som virker

Vi har forpliktet oss til å jobbe for en mest mulig bærekraftig energiproduksjon. Dette er våre tiltak.

Les mer
Lise Holmen on Goliat in the Barents Sea

– Spennende å få være med på det grønne skiftet

Lise Holmen jobber som prosessoperatør-lærling på Goliat-plattformen i Barentshavet. De var de uendelige mulighetene som ledet henne til olje- og gassindustrien.

Les mer

Rapportering

I bærekraftsrapporteringen for 2023 har vurderingen av vesentlige tema vært gjennomgått og prioritert basert på:  

  • Faktisk og potensiell innvirkning på FNs bærekraftsmål  
  • Vår Energis bærekraftspolicy og andre relevante policyer og styrende dokumenter  
  • Risiko som identifiseres i risikostyringsprosessen (ERM)  
  • Tilbakemelding fra byråer som evaluerer bedrifter med hensyn til bærekraft.  
  • Innvirkning og tema beskrevet i relevante rapporteringsstandarder og -krav, som europeiske standarder for rapportering av bærekraft (European Sustainability Reporting Standards, ESRS), GRI-standarden for olje- og gassektoren, CDP, standarder for bærekraftsrapportering for olje- og gassleting og -produksjon fra SASB, Klimagassprotokollen og anbefalingene fra arbeidsgruppen for klimarelatert finansiell rapportering (TCFD).  

Bærekraftsrapporteringen for 2023 er utarbeidet i henhold til GRI-standarden for olje- og gassektoren, hvor det kreves at hvert tema som er beskrevet i standarden gjennomgås for å avgjøre hvorvidt det utgjør et vesentlig tema for organisasjonen.