Om oss
Om oss Strategi Ledelse Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører

Satsing på vekst og effektiv drift 

Vår Energi jobber kontinuerlig for å forlenge feltenes levetid og produksjonsplatå gjennom optimal boring og teknologiske framskritt. Dette arbeidet er en viktig årsak til den solide reserveerstatningsgraden på mer enn 160 prosent de siste fire årene.  

Ansatt i verneklær som ser i kamera og smiler. Sikkerhet er en prioritering som inngår i vår strategi.

Selskapet antyder ytterligere ressurser på om lag 30.000 fat oljeekvivalenter per dag etter 2025. Vår Energi tar sikte på å doble produksjonen i forhold til nivået i 2023, til 400.000 fat oljeekvivalenter per dag innen utgangen av 2025. Oppkjøpet av Neptune Energy Norge AS gir ekstra tyngde til en lønnsom portefølje.  

Selskapet jobber hele tiden for å forbedre driften. Siden 2018 har tiltak for å øke produksjonseffektiviteten på egenopererte felt ført til en forbedring på 10 prosent, fra 80 prosent produksjonseffektivitet til 90 prosent. Selskapet tar sikte på å forbedre produksjonseffektiviteten ytterligere fra 2025 og videre framover. Samtidig jobber vi hele tiden med å øke energieffektiviteten i driften, gjennom å redusere fakling, kaldventilering og diffuse utslipp.  

Selskapets mål er å redusere direkte utslipp (scope 1) med mer enn 50 prosent innen 2030, sammenlignet med utslippene i 2005. 

47

produserende felt

299 000

fat oljeekvivalenter per dag i 1. kvartal 2024

1 300

ansatte

Vår Energis kjerneområder

Norsk sokkel med Vår Energi sine kjerneområder

Vår Energis feltsenterstrategi handler om å utvikle en sterk portefølje med betydelig produksjons- og letepotensial. Den robuste og diversifiserte porteføljen gir innsikt i felt og produksjonstillatelser på tvers av hele sokkelen, og kan bidra til å finne og realisere muligheter for økt verdiskaping.

Som del av Vår Energis feltsenterstrategi, identifiserer selskapet strategiske satsingsområder som gir et rammeverk for å vurdere lete- og utviklingsmuligheter. Vi sikrer best mulig bruk av ressurser og optimal verdiskaping gjennom hele Vår Energis portefølje.

Selskapets viktigste eiendeler er konsentrert om de fire strategiske kjerneområdene Barentshavet, Norskehavet, Balder/Grane-området og Nordsjøen, med til sammen 47 produserende felt. Ved utgangen av 2023 var et ingen av disse områdene som sto for mer enn 30 prosent av de samlede 2P-reservene, og det var ingen av feltene som sto for mer enn 14 prosent av samlet produksjon. 


Balder/Grane-området  

Balder/Grane-området, som sto for 15 prosent av selskapets produksjon i 2023 og 2941 millioner fat oljeekvivalenter i påviste og sannsynlige (2P) reserver ved utgangen av året, er et kjerneområde som ventes å ha en langsiktig produksjonsoppside.

Vår Energi er operatør for Balder og Ringhorne, og vi har en eierandel på 90 prosent i Balder og 70 prosent i Ringhorne øst.

Andre viktige felt i Balder/Grane-området er Grane og Breidablikk. Vår Energi har en eierandel på ca. 28,3 prosent i Grane. Breidablikk-feltet ligger om lag 10 km nordøst for Grane-plattformen. Produksjonen på feltet startet i oktober 2023, som var tidligere enn planlagt.

Feltutbyggingskonseptet består av fire havbunnsrammer knyttet opp til Grane-plattformen via rørledning. Vår Energi har en eierandel på 34,4 prosent i Breidablikk. 

Balder

Balder-feltet ligger i Nordsjøen, i den første produksjonstillatelsen som ble tildelt, med første leteboring og første oljefunn på norsk sokkel (produksjonstillatelse 001).

Balder-feltet er bygget ut med et flytende produksjonsfartøy (FPU) og flere undersjøiske produksjonssystemer.

Produksjonen startet i 1999. 

Supply båt og tankskip i produksjon på Balder-feltet

Ringhorne og Ringhorne Øst

Ringhorne-feltet ligger i Nordsjøen, om lag ni kilometer nordøst for Balder FPU (flytende produksjonsenhet).  

Feltet er bygget ut med en plattform som produserer og sender olje og gass til Balder FPU for endelig prosessering, lagring og eksport. Produksjonen på Ringhorne startet i 2003. 

Ringhorne Øst er bygget ut med fire brønner fra Ringhorne-feltet, og startet produksjon i 2006. Det ble startet en ny borekampanje fra Ringhorne-plattformen i 2019, som fortsatt pågår.

Plattform i Ringhorne-feltet. Produksjon av olje og gass

Nordsjøen

Nordsjøen, som sto for 35 prosent av selskapets produksjon i 2023 og 2282 millioner fat oljeekvivalenter i påviste og sannsynlige (2P) reserver per 31. desember 2023, er både et modent område med høy aktivitet og felt med forlenget levetid, og et lovende område med hensyn til framtidige tilknytninger. Etter oppkjøpet av Neptune Energy Norge AS, som ble fullført 31. januar 2024, ble Vår Energi operatør for Gjøa og Duva i Nordsjøen. Gjøa-området består av fullt elektrifiserte felt med lavere utslipp fra produksjonen enn gjennomsnittet på norsk sokkel.

Vår Energi har også kjøpt en eierandel på 25 prosent i Gudrun-feltet, som deler infrastruktur og elektrifisering med Sleipner.

Den flytende havvindparken Hywind Tampen, som ble åpnet i august 2023, leverer kraft til Snorre og Gullfaks.

Sentrale felt:

 • Gjøa-området (Gjøa, Duva, Vega)
 • Ekofisk-området
 • Snorre og Statfjord
 • Fram-området
 • Sleipner-området (inkl. Gudrun) 

Duva

Duva er et olje- og gassfelt tilknyttet Gjøa-plattformen i den nordlige delen av Nordsjøen. Det ligger 14 kilometer nordøst for Gjøa-feltet på 340 meters havdyp.

Duva ble funnet i 2016 og ble bygget ut som et fast-track prosjekt i parallell med Gjøa P1-segmentet. Produksjonen startet i 2021.

Illustration of Duva subsea tieback to Gjøa

Fenja

Fenja er en havbunnsutbygging i Norskehavet. Olje- og gassfeltet ble funnet i 2014 og er koblet til Njord A-plattformen.

Den 36 km lange undersjøiske produksjonsrørledningen som forbinder felt og vertsplattform er verdens lengste elektrisk sporoppvarmede rør-i-rør.  Produksjonen fra Fenja-feltet startet i april 2023.

Gjøa

Gjøa ligger i den nordlige delen av Nordsjøen og er hovedsaklig et gassfelt. Feltet ble funnet i 1989, og produksjonen startet i 2010. Den halvt nedsenkbare

Gjøa-plattformen får strøm fra land og har under halvparten så stort karbonavtrykk som gjennomsnittet på norsk sokkel. Gjøa er bygd for å kunne fungere som et driftssenter i området.

Gjøa platform offshore

Norskehavet

I Norskehavet, som sto for 42 prosent av selskapets produksjon i 2023, og 2381 millioner fat oljeekvivalenter i påviste og sannsynlige (2P) reserver per 31. desember 2023, har vi flere felt med aktiv boring av tilleggsbrønner. Det er i dette området det produseres mest gass i selskapets portefølje.  

Vår Energi er partner i alle viktige produserende felt, og deltar i flere utbyggingsprosjekter som vil settes i drift i løpet av noen få år, og gi flere lønnsomme fat. Utover dette deltar selskapet også i flere utbygginger i en tidlig fase basert på tidligere funn. Vår Energi fortsetter med aktiv letevirksomhet for å sikre produksjon på lang sikt, og selskapet har flere brønner i sitt program, både egenopererte og partneropererte. Med lave enhetskostnader og flere prosjekter for utslippsreduksjon på gang, vil den langsiktige produksjonen i området også være attraktiv i et bærekraftsperspektiv.

Sentrale felt:

 • Åsgard (inkl. Smørbukk, Midgard, Mikkel, Morvin, Trestakk)
 • Njord-området (Njord, Fenja, Bauge, Hyme)
 • Kristin (inkl. Tyrihans)
 • Ormen Lange
 • Heidrun
 • Norne (inkl. Marulk) 

Marulk

Marulk-feltet er et gassfelt bygget ut på havbunnen i Norskehavet, 25 kilometer sørvest for Norne-feltet. Marulk ble funnet i 1992, og plan for utbygging og drift ble godkjent i 2010. 

Marulk er knyttet opp til Norne-installasjonen, og startet produksjon i 2012.  

Illustrasjon av Marulk-feltet som viser to brønner som kobles til en flytende produksjon, lagring- og lasteenhet.

Barentshavet

Barentshavet, som sto for 8 prosent av selskapets produksjon i 2023 og 2261 millioner fat oljeekvivalenter i påviste og sannsynlige (2P) reserver ved utgangen av året, har betydelige verdier og stort oppsidepotensial. Et av de viktigste feltene er Goliat-feltet, der Vår Energi er operatør med en eierandel på 65 prosent. Goliat er det eneste oljeproduserende feltet i Barentshavet der det pågår aktiv boring av tilleggsbrønner. Feltet har en av verdens største og mest avanserte produksjonsenheter (FPSO) med permanent fortøyning. Sammen med lisenspartneren har Vår Energi godkjent konseptvalget (DG2) for eksport av gass fra Goliat til gassrørledningen på Snøhvit for videre transport av gass til Hammerfest LNG.  

Gassprosjektet Goliat er et viktig prosjekt for å øke eksportkapasiteten for gass fra Barentshavet. Et annet viktig felt i Barentshavet er Johan Castberg. Dette er et godkjent prosjekt med lav risiko, der oljeproduksjonen etter planen skal starte i fjerde kvartal 2024. Vår Energi har en eierandel på 30 prosent i Johan Castberg. I 2023 bekreftet Vår Energi funn av olje i den egenopererte Countach-brønnen i Goliat-lisensen. Countach-brønnen ble boret om lag 13 kilometer nordøst for Goliat-feltet i den sørlige delen av Barentshavet, og 91 kilometer fra Hammerfest.  

Funnet ble gjort i den første brønnen med testing av Goliat-Countach-trenden. Det er planlagt 3-4 tilleggsbrønner med et potensial på opptil 200 millioner fat oljeekvivalenter i netto, ikke risikojusterte ressurser. Snøhvit-feltet ble lagt til i Barentshavet-porteføljen etter oppkjøpet av Neptune Energy Norge AS, som ble fullført 31. januar 2024. Snøhvit er et strategisk viktig LNG-felt med lang levetid.  

Goliat

Goliat-feltet ligger i Barentshavet, og er det aller første produserende oljefeltet i det nordligste området på norsk sokkel. Goliat ble funnet i 2000, og plan for utbygging og drift ble godkjent i 2009.  

Feltet er utbygget med en flytende produksjonsenhet som er utformet for å tåle kulde og dårlig vær. Produksjonen startet i mars 2016. 

Goliat-feltet i Barentshavet. Oljefelt med produksjon i det nordligste området på norsk sokkel

Always safe hjul - illustrasjon på norsk

Sikker drift har førsteprioritet

Vår ambisjon er å bli den sikreste operatøren på norsk sokkel, med mål om å få samlet antall skader ned til et nivå nær null. 

Vår Energi samarbeider med Equinor, ConocoPhillips og Aker BP om årshjulet “Alltid sikker”. Formålet med Alltid sikker er å styrke bransjens sikkerhetsatferd og -kultur. Gjennom dette felles tiltaket utnytter vi fordelene med standardisering, som gir større effekt i bransjen med partnere, leverandører og kontraktører.  


Råolje-assays

For hver råoljetype er det en kommersiell analyse basert på et representativt utvalg av råoljen. Råoljeløftet ved Balder-feltet er en blanding av Ringhorne, Ringhorne Øst og Balder. Det er gjort to Balder-analyser i 2021.

Tiltak som virker

Vi har forpliktet oss til å jobbe for en mest mulig bærekraftig energiproduksjon. Dette er våre tiltak.

Les mer
Ivar Kvadsheim i Vår Energi sine lokaler

Miljøvennlig olje- og gassproduksjon?

Det er mange veier til mål. En mer klima- og miljøvennlig oljeutvinning oppnås gjennom egne tiltak og gjennom arbeid med leverandør- og verdikjeder.

Bærekraftsrådgiver, Ivar Kvadsheim forklarer.

Les mer
Prosessoperatør-lærling, Agnete Svanholm på Goliat-feltet

– Du vant til offshore-livet ganske fort

Prosessoperatør-lærling, Agnete Svanholm forteller om sin erfaring med å være lærling innen olje og gass. Nå jobber hun på Goliat-feltet.

Les mer