Om oss
Om oss Strategi Ledelse Styret Produksjon Lisenskart Prosjekter
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Folk og samfunn Sponsing og støtte Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Utbytte Rapporter og presentasjoner Finanskalender Governance Belåning
Karriere
Karriere Ledige stillinger
Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger Artikler
Kontraktører og leverandører
Kontraktører og leverandører Vilkår for kjøpsordre Etiske retningslinjer Policy hub

Ansvarlig forretningsdrift

Vår Energis etiske retningslinjer beskriver de regler og standarder som gjelder for våre aktiviteter og forretningsrelasjoner. De utgjør en veiledning i beslutningstaking og handling som er i tråd med vår kultur for ansvar, lovlighet, åpenhet og langsiktig verdiskaping for alle våre interessenter.  

I 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Denne loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har oppdatert våre relevante prosedyrer og prosesser for å sikre etterlevelse av loven og redusere risikoen for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Konkurransebegrensende atferd

Vi tror på et fritt næringsliv og fri konkurranse på rettferdige og etiske vilkår. Overtredelser av antitrustlovgivningen kan eksponere selskapet for betydelige økonomiske tap. Vår Energis etiske retningslinjer beskriver plikten til å rette seg etter konkurranselovgivningen og beskytte konkurransen i markedet. Vi forplikter oss til å følge alle gjeldende lover, tolererer ikke ulovlig samarbeid med konkurrenter og misbruker ikke vår markedsmakt.  

Anti-korrupsjon

Vi har kun virksomhet på norsk sokkel, noe som reduserer korrupsjonsrisikoen betydelig. Med risikoreduserende tiltak på plass, anses dermed korrupsjonsrisikoen å være lav.

Anti-korrupsjon policy.

Klimarisiko

Selskapet anerkjenner og følger anbefalingene fra Arbeidsgruppen for klimarelatert finansiell rapportering (Task Force on Climate Related Financial Disclosures, TCFD), og tar hensyn til klimarisiko og -muligheter i arbeidet med strategi og økonomisk planlegging. 

Åpenhet og etterlevelse er viktig for å sikre høy standard i styringen av selskapet. Vi har fått en god vurdering av bærekraftsrapporteringen vår (ESG), men har klare ambisjoner om å forbedre både resultater og rapportering.  


Varsling av kritikkverdige forhold

Vår suksess bygger på det at vi utfører vår virksomhet på en rettferdig og etisk måte. Dette er beskrevet i Vår Energi’s etiske retningslinjer. Vår Energi’s ansatte og eksterne som vi har et samarbeidsforhold med, spiller en viktig rolle når det gjelder å varsle om mistenkte eller mulige brudd på lovbestemmelser eller selskapets retningslinjer.

Eksempler på slike brudd er:

  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • trakassering og diskriminering
  • forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
  • manglende oppfyllelse av krav til personvern og informasjonssikkerhet
  • maktmisbruk
  • et arbeidsmiljø som ikke oppfyller kravene i Arbeidsmiljøloven
  • forhold som utgjør en fare for klima og miljø

For varsling, har vi etablert en dedikert varslingskanal (WhistleB*).  Tjenesten er satt opp for å sikre fortrolighet samt verne om rettighetene til de involverte parter.

Du trenger ikke å ha bevis for dine mistanker, men alle varslinger må gjøres i god tro. Vår Energi vil ikke implementere sanksjoner mot noen som varsler på en forsvarlig måte.

* “WhistleB sikrer anonymiteten til varsleren. Tjenesten er atskilt fra organisasjonens IT miljø. WhistleB sporer ikke IP adresser eller annen data som kan identifisere en person som sender en melding. Meldinger er kryptert og kan kun dekrypteres av utnevnte personer. WhistleB kan ikke dekryptere og lese meldinger..”