Vår Energi ASA har i dag fullført oppkjøpet av Neptune Energy Norge AS. 

CEO i Vår Energi Nick Walker:

Vår Energi er et av verdens raskest voksende oppstrøms olje- og gasselskap, og på plan for en nær dobling av produksjonen innen utgangen av 2025. Oppkjøpet av Neptune Energy Norge er et viktig skritt for å oppnå dette. Neptune Energy Norge er en perfekt match, med en komplementær portefølje eiendeler og en sterk organisasjon. Vi vil jobbe som ett lag og ett selskap dedikert til å produsere olje og gass med høy verdi fra en av verdens mest attraktive petroleumsregioner, med lave kostnader og lave utslipp. Oppkjøpet bidrar med positiv kontantstrøm fra dag én og støtter attraktive og forutsigbare utbytter fremover.

Det sammenslåtte selskapet er det nest største uavhengige olje og gasselskapet på norsk kontinentalsokkel og den nest største leverandøren av gass fra Norge til Europa. Oppkjøpet tilfører økt produksjon, diversifisering av Vår Energis portefølje og støtter opp om en målsetning å produsere rundt 400 000 fat olje og gass per dag innen utgangen av 2025. Transaksjonen gjennomføres etter at alle betingelser er blitt oppfylt, inkludert relevante regulatoriske godkjennelser. 

Vekst og langsiktig verdiskaping 

Vår Energis vekststrategi er sentrert rundt fire kjerneområder på norsk sokkel, med totale eierandeler i 203 lisenser, inkludert 47 produserende felt, hvorav syv som operatør. Samlede påviste og sannsynlige (2P) reserver utgjør omtrent 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter og selskapet har en attraktiv portefølje av tidligfaseprosjekter og letemuligheter som vil bidra til langsiktig verdiskaping. Transaksjonen forventes å gi betydelige synergier på mer enn 300 millioner USD over tid, basert på en robust lete- og utviklingsportefølje, forbedret ressursutnyttelse og kommersiell optimalisering av gassalg. 

En svært kompetent og dedikert organisasjon på 1 300 ansatte er klar til å levere på vekststrategien. Selskapet har sterke resultater innen helse, miljø og sikkerhet og en klar plan for de-karbonisering av driften for å sikre langsiktig konkurranseevne og lønnsomhet. 

Overtagelsen av Neptune Energy Norge er gjeldende f.o.m. 1. januar 2023. Transaksjonen er finansiert gjennom tilgjengelig likviditet og lånefasiliteter. Netto kjøpssum for Neptune Energy Norge minus kontantbeholdning i selskapet var på ca 1.2 milliarder USD. 

Integrasjon av Neptune Norge 

Integrasjonen av Neptune Energy Norges virksomhet er planlagt gjennomført som følgende: 

  • Fra og med overtagelsen 31. januar 2024 vil Neptune Energy Norge operere som et heleid datterselskap av Vår Energi og endre navn til Vår Energi Norge AS 
  • Fra 1. mai 2024 vil alle ansatte i Vår Energi Norge AS være fullt ut innlemmet i Vår Energi ASA 
  • Selskapene vil som følge av vanlig praksis på norsk sokkel konsolidere sine virksomheter, der en fusjon mellom selskapene er planlagt gjennomført i løpet av andre halvår 2024 

Oversikt av eiendelene som overtas

  • Eierskap i 12 produserende felt. Av disse er Neptune Energy Norge operatør i tre og Equinor operatør i syv. Transaksjonen styrker dermed partnerskapet mellom Vår Energi og Equinor  
  • Daglig produksjon på ca. 66 000 fat oljeekvivalenter i 2023, 265 millioner fat 2P-reserver og flere vekstmuligheter på kort sikt  
  • Betydelig gassandel i porteføljen, tilsvarende 58% av produksjonen i 2023  
  • Eierskap i det strategisk viktige Snøhvit-gassfeltet og det tilknyttede Melkøya LNG-anlegget. Dette forsterker Vår Energis posisjon i Barentshavet gjennom felt som er forventet å produsere frem mot 2050, samt eierskap i den eneste nåværende infrastrukturen for eksport av gass i området  
  • En portefølje som passer svært godt inn i Vår Energi sin hub-strategi med økt tilstedeværelse i Njord-, Fram- og Gjøa-områdene   
  • Attraktiv portefølje av tidligfaseprosjekter, inkludert Dugong, Fram Sør, Ofelia og Calypso, samt en rekke muligheter for leting nær eksisterende felt 

Vår Energi vil arrangere en kapitalmarkedsdag 13. mars 2024 for å gi en oppdatering om selskapets strategi for vekst og verdiskaping, samt planer for å nå det kombinerte selskapets langsiktige mål. 

Om Vår Energi 

Vår Energi er et ledende, uavhengig olje- og gasselskap på norsk sokkel. Vi er forpliktet til å levere en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdi-drevet vekst basert på over 50 år med virksomhet på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter og sterke leteresultater. Vår ambisjon er å være den sikreste operatøren på norsk sokkel, den foretrukne partneren og ledene innen ESG, med en konkret plan for å redusere utslippene fra vår virksomhet med 50% innen 2030.  Vår Energi har rundt 1.300 ansatte og eierandeler i 47 produserende felt. Vi har hovedkontor utenfor Stavanger, med kontorer i Oslo, Hammerfest og Florø. For mer informasjon, vennligst se varenergi.no. 

Kontakt 

Investor relations
Ida Marie Fjellheim, VP Investor Relations
+47 90509291
ida.fjellheim@varenergi.no  

Media
Andreas Wulff, VP Communications
+47 92616759
andreas.wulff@varenergi.no