Vår Energi AS, et av de største uavhengige oppstrøms olje- og gasselskapene på norsk kontinentalsokkel, kunngjør i dag sin intensjon om å lansere et offentlig tilbud av aksjer og søke om notering på Oslo Børs.

Med mer enn 50 år med suksessfull operasjon på norsk sokkel har Vår Energi etablert en robust og diversifisert portefølje inkludert en betydelig gassproduksjon. Netto gjennomsnittlig produksjon for tredje kvartal 2021 utgjorde 247.000 fat oljeekvivalenter per dag, med en gassandel på 37 %, noe som gjør Vår Energi til den nest største eksportøren av naturgass fra norsk sokkel. Netto påviste og sannsynlige reserver (2P-reserver) utgjorde 1.144 millioner fat oljeekvivalenter per 30. september 2021.

Selskapet har en unik hub-strategi, verdensledende ferdigheter innen leting samt sterke utsikter for organisk produksjonsvekst med mål om en nettoproduksjon på 350.000 fat oljeekvivalenter innen utgangen av 2025. Dette støttes av en sterk balanse («Investment Grade») og fokus på aksjonæravkastning.

Selskapets nåværende aksjonærer, Eni SpA, gjennom Eni International BV (“Eni”) og Hitec Vision, gjennom Point Resources Holding AS (“Hitec Vision”), vurderer børsnoteringen som et viktig steg i selskapets utvikling. Børsnoteringen vil gi tilgang til det norske og det internasjonale kapitalmarkedet, gi selskapet mulighet til å utvide sin eierstruktur og skape en sterk langsiktig aksjonærbase, herunder engasjement fra de ansatte.

De selgende aksjonærene har til hensikt å forbli aktive og engasjerte eiere etter børsnoteringen, der Eni har til hensikt å beholde en majoritetsandel og videreføre bokføring etter egenkapitalmetoden. Selgende aksjonærer har til hensikt å styrke Vår Energis posisjon som en ledende aktør på norsk sokkel.

Francesco Gattei, CFO i Eni:

Vår Energi representerer over 50 år med engasjement på norsk sokkel og vårt bidrag til å skape et ledende olje- og gasselskap med en klar vekststrategi og sterke partnerskap i en svært attraktiv region. Dette gir et solid grunnlag for langsiktig verdiskapning og avkastning til aksjonærene, og vi ser frem til å fortsette å støtte Vår Energi som majoritetseier i den pågående suksesshistorien.

Tor Espedal, Senior Partner i HitecVision:

Dette er en betydelig milepæl for Vår Energi, og en realisering av de ambisjoner vi satt da vi startet byggingen av selskapet til å bli et av de ledende lete- og produksjonsselskapene i Norge. Vi er stolte av selskapets fremgang til i dag, og vil gjerne takke våre partnere i Eni, ledelsen i Vår Energi, og spesielt alle de ansatte i Vår Energi.

Torger Rød, administrerende direktør i Vår Energi:

Vår ledende posisjon på norsk sokkel er basert på unike resultater, skala, operasjonell dyktighet og sterke partnerskap. Vi tror olje og gass vil fortsette å være en del av energimiksen i flere tiår fremover, og den seneste utviklingen i de europeiske gassmarkedene bekrefter vårt syn om at sikker og stabil tilførsel av gass fra Norge til Europa vil være av avgjørende betydning. Norsk sokkel vil være en av de mest attraktive regionene globalt for leting og produksjon på grunn av konkurransedyktig kostnadsnivå, stabile rammebetingelser og lave utslipp, som er reflektert i vårt mål om å bli en netto nullprodusent innen 2030 (scope 1 og scope 2). Med utgangspunkt i en robust og diversifisert portefølje med drift og eierandeler i felt på tvers av den norske kontinentalsokkelen har vi satt oss ambisiøse vekstmål, og en børsnotering er et naturlig neste steg for Vår Energi i å realisere vårt fulle potensial og levere langsiktig verdiskaping til en bredere gruppe av interessenter.

Kort om børsnoteringen

Børsnoteringen følger en kunngjøring fra de selgende selskapene 26. oktober 2021 om deres intensjon om å sette i gang en strategisk gjennomgang av den fremtidige eierstrukturen til Vår Energi, for bedre å sikre fremtidig vekst og maksimere selskapets verdiskaping.

Børsnoteringen forventes å bestå av en rettet plassering og et offentlig tilbud i Norge, Sverige, Finland og Danmark, samt en rettet plassering til institusjonelle investorer utenfor Norge og USA. Børsnoteringen forventes å bestå av et salg av nåværende aksjer fra Vår Energi’s eksisterende aksjonærer, Eni og HitecVision, som i dag eier henholdsvis 69.85 % og 30.15 % av Vår Energis utestående aksjer.

En børsnotering er avhengig av relevante godkjennelser fra Oslo Børs og Finanstilsynet, samt gjeldende forhold i egenkapitalmarkedet.

Ytterligere kunngjøringer knyttet til børsnoteringen vil komme på et senere tidspunkt.

Om Vår Energi

Vår Energi er en uavhengig olje- og gassprodusent som driver lete-, utbyggings- og produksjonsvirksomhet utelukkende på norsk kontinentalsokkel. Selskapet ble grunnlagt i 2018 gjennom sammenslåingen av Eni Norge og Point Resources, som bygger på en historie av over 50 år med vellykket drift og leteaktivitet på norsk sokkel.

Vår Energi sin portefølje består av en diversifisert blanding av produksjons-, utbyggings- og leteandeler i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Selskapet er et av de største uavhengige lete- og produksjonsselskapene i Norge, målt etter både produksjon og reserver. Per 31. desember 2021 hadde selskapet eierandeler i 36 produserende felt, hvorav fire som operatør og 32 operert av partnere. Vår Energi hadde 943 ansatte per 31. desember 2021.

Vår Energi sin gjennomsnittlige nettoproduksjon i tredje kvartal 2021 utgjorde 247.000 fat oljeekvivalenter per dag, hvorav ca. 18 % var fra opererte felt og 82 % fra partneropererte felt. Gass utgjorde 37 % av Vår Energis produksjon i den samme perioden. Vår Energi’s netto påviste og sannsynlige reserver (2P-reserver) utgjorde 1.144 millioner fat oljeekvivalenter per 30. september 2021 som gir en 2P-reservelevetid på ca. 12 år, et av de høyeste blant selskapene på norsk sokkel. Betingede reserver (2C-reserver) ble estimert til totalt 412 millioner fat oljeekvivalenter per 30. september. Angitte estimater for reserver og reservelevetid er en kombinasjon av estimater i Competent Person’s Report (CPR), utarbeidet i forbindelse med børsnoteringen, og selskapets egne estimater. CPR rapporten dekker 90 % av selskapets portefølje, og ekskluderer 2C-reserver.

Rådgivere

DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, J.P. Morgan SE., Morgan Stanley & Co. International Plc og SpareBank 1 Markets AS er engasjert som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners for IPOen, og ABG Sundal Collier ASA, BofA Securities Europe SA, Carnegie AS, Jefferies GmbH and Pareto Securities AS er Joint Bookrunners (samlet “Managers“).

Advokatfirmaet Schjødt AS er norsk juridisk rådgiver for selskapet og Latham & Watkins (London) LLP er juridisk rådgiver for selskapet relatert til U.S. federal og New York state lovgivning. Advokatfirmaet BAHR AS er norsk juridisk rådgiver for Managers, og Linklaters LLP er internasjonal juridisk rådgiver for Managers. Crux Advisers AS er kommunikasjons- og investor relations rådgiver.

Mer informasjon.

Kontaktpersoner:

Media
Andreas Wulff
+47 926 16 759
andreas.wulff@varenergi.no

Investor relations
Ida Marie Fjellheim, Head of IR
+47 90509291
ida.fjellheim@varenergi.no