Vår Energi ser store muligheter for videre vekst og verdiskaping i nord og sikrer seg boreriggen COSLProspector for to-årig boreprogram i Barentsregionen, i samarbeid med Equinor 

Riggavtalen med COSL Offshore Management AS er et samarbeid mellom Vår Energi og Equinor, og sikrer selskapene tilgang til boreriggen COSLProspector for perioden 2024-26, med opsjon for ytterligere tre år. 

Avtalen representerer en betydelig satsing på leting i nord med mål om vekst og langsiktig verdiskaping i regionen.  

CEO i Vår Energi, Torger Rød understreker selskapets ambisjoner: 

Vi mener potensialet for videre vekst og verdiskapning i Barentshavet er stort. Samtidig legger mangel på infrastruktur, spesielt for gass, begrensninger for videre utvikling av regionen. Leting er derfor avgjørende for å avdekke nye olje og gassressurser som kan danne grunnlag for ny infrastruktur og utbygging av eksisterende og framtidige funn. Vi intensiverer nå aktiviteten i regionen blant annet ved å sikre en dedikert rigg til kontinuerlige boreoperasjoner de neste årene.  

Torger Rød og COSL CEO signerer kontrakt
Vår Energi CEO, Torger Rød og Frank Tollefsen, CEO/President i COSL Drilling Europe.

Vår Energi planlegger å bore både letebrønner, avgrensningsbrønner og produksjonsbrønner i Barentsregionen over en to-årsperiode fra andre halvdel 2024.   

Formålet er to-delt:  

  • Avdekke ytterlige petroleumsressurser nær Goliat og Johan Castberg for maksimal verdiskaping og utnyttelse av eksisterende infrastruktur. 
  • Målrettet leting etter nye gassressurser som kan lede til utvikling av ny infrastruktur for gass-eksport. 

Barentsregionen er et viktig strategisk satsingsområde for Vår Energi. Ifølge Oljedirektoratet er ressurspotensialet stort og regionen kan bidra til å opprettholde sikre og pålitelige energileveranser til Europa de neste tiårene.   

Vår Energi jobber målrettet for å finne løsninger for eksport av påviste gassressurser, som kan utløse høy aktivitet og verdiskaping i regionen. Gassco konkluderte tidligere i år at en rørløsning fra Barentshavet, via Hammerfest og etablering av et nytt prosessanlegg på Melkøya, til Norskehavet har størst potensiale for å kunne realiseres.  

Rapporten viser at ny infrastruktur for gass er mulig å få til og har i tillegg aktualisert behovet for videre leting. Vi er glade for at Gassco arbeider for å realisere utbygging av eksportkapasitet på vegne av felleskapet. Samarbeid og partnerskap mellom aktørene og lokale og sentrale myndigheter er nøkkelen for å lykkes, påpeker Rød.

Riggdeling mellom Vår Energi og Equinor gir både økt leteaktivitet og synergier i form av økt ressursutnyttelse, reduserte kostnader og utslipp.  

Kontinuerlig leteaktivitet over flere år medfører bedre forutsigbarhet og ringvirkninger for leverandører på land. 

Kontakt:

Andreas Wulff
VP Communications
926 16 759