Vår Energi ASA er enig med Neptune Energy Group Holdings Limited om å kjøpe 100% av aksjene i Neptune Energy Norge AS. 

Transaksjonen vil akselerere selskapets vekst og verdiskapning og styrke posisjonen som et ledende, uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk sokkel. 

Porteføljen som overtas passer svært godt med Vår Energis nåværende portefølje, og vil tilføre blant annet økt produksjonsvolum og styrket diversifisering. I tillegg tilføres en solid kontantstrøm som styrker fremtidig utbyttekapasitet gjennom lave produksjonskostnader og begrensede kortsiktige investeringer. 

Transaksjonen er i tråd med hub-strategien og vil styrke selskapets posisjon i alle eksisterende kjerneområder. I tillegg støtter den målet om å være en ESG-leder på norsk sokkel. 

Torger Rød, CEO i Vår Energi, ser en perfekt match:  

Dette er perfekt. Transaksjonen vil tilføre produksjon av høy verdi og en portefølje som underbygger vår langsiktige verdiskapning og våre planer om mer enn 50 prosent produksjonsvekst innen utgangen av 2025. Samtidig oppnår vi en betydelig reduksjon av produksjonskostnader per produsert enhet. Oppkjøpet vil styrke posisjonen i våre kjerneområder, bidra til kontinuerlig optimalisering og øke antall operatørskap. I tillegg gir det adgang til attraktive tidligfaseprosjekter og letemuligheter, samt den eneste eksisterende infrastrukturen for gasseksport i Barentshavet.

Vår Energi og Neptune kan begge vise til solide resultater innen viktige forretningsområder, som prosjekt, drift, leting og undergrunn. Gjennom å samle to sterke organisasjoner øker vi vår fleksibilitet, kompetanse og kapasitet for å realisere vårt fulle potensiale. 

Transaksjonsverdien er basert på en avtalt selskapsverdi på 2,275 milliarder dollar, og vil bli finansiert gjennom tilgjengelig likviditet og kredittfasiliteter. 

Rasjonale for transaksjonen og høydepunkter 

 • Eierskap i 12 produserende felt. Av disse er Neptune Energy Norge operatør i tre og Equinor er operatør i syv. Transaksjonen vil dermed gi flere operatørskap og ytterligere styrke partnerskapet mellom Vår Energi og Equinor 
 • Tilfører 67 000 fat oljeekvivalenter i daglig produksjon (basert på første kvartal 2023), ca. 265 millioner fat med sannsynlige reserver (2P-reserver) og flere vekstmuligheter på kort og mellomlang sikt 
 • Betydelig gassandel i porteføljen, tilsvarende 62% av produksjonen i første kvartal 2023 
 • Eierskap i det strategisk viktige Snøhvit-gassfeltet og det tilknyttede Melkøya LNG-anlegget. Dette forsterker Vår Energis posisjon i Barentshavet gjennom felt som er forventet å produsere frem mot 2050, samt eierskap i den eneste nåværende infrastrukturen for eksport av gass i området 
 • En portefølje som passer svært godt inn i Vår Energi sin hub-strategi med økt tilstedeværelse i Njord-, Fram- og Gjøa-områdene  
 • Attraktiv portefølje av tidligfaseprosjekter, inkludert Dugong, Blasto, Echino Sør, samt en rekke muligheter for leting nær eksisterende felt 
 • En svært kompetent organisasjon med rundt 300 heltidsansatte som vil bli fullt integrert i Vår Energis organisasjon 
 • Sterke HMS resultater på opererte felt 
 • Styrket ESG-posisjon på eksisterende felt, samt pågående elektrifiseringsprosjekter 
 • En portefølje med sterk kontantstrøm som styrker fremtidig utbyttekapasitet gjennom lave driftskostnader og begrensede investerings- og disponeringskostnader på kort sikt 
 • Forventet synergi-realisasjon på rundt 300 millioner dollar over tid gjennom en robust utviklings- og leteportefølje, økt feltutnyttelse og kommersiell optimalisering av gassalgsstrategien  

Les hele pressemeldingen (engelsk).

 Om Vår Energi 

Vår Energi er et ledende uavhengig olje- og gasselskap på norsk kontinentalsokkel (NKS). I Vår Energi jobber vi for en bedre fremtid gjennom ansvarlig verdi-drevet vekst basert på mer enn 50 år med drift på norsk sokkel, en robust og diversifisert portefølje med pågående utviklingsprosjekter, og en lang historie av vellykkede leteprosjekter. Selskapet har ambisjon om å være den sikreste operatøren på NKS, den foretrukne partneren, og en leder innen bærekraft med en klar plan for å redusere utslipp av klimagasser med 50% innen 2030.  

Vår Energi har mer enn 900 ansatte og eierandeler i 39 produserende felt med en dagsproduksjon på 220 000 fat i 2022. Hovedkontor i Sandnes, og kontorer i Oslo og Hammerfest. 

Om Neptune Energy Group 

Neptune Energy er et uavhengig globalt lete- og produksjonsselskap med aktiviteter over Europa, Nord-Afrika og Asia. Konsernet hadde en produksjon på 135 000 fat oljeekvivalenter per dag i 2022 og 2P-reserver på 552 millioner fat ved utgangen av 2022. Neptune har som mål å lagre mer karbon enn utslippene fra egen drift og bruken av solgte produkter innen 2030. Selskapet, som er etablert av Sam Laidlaw, eies av CIC, Carlyle Group-fond og CVC Capital Partners-fond samt enkelte medlemmer av selskapets ledelse.  

 

Kontakt   

Investor relations: 
Ida Marie Fjellheim, Head of Investor Relations 
+47 90509291 
ida.fjellheim@varenergi.no   

Media:
Andreas Wulff, VP Communications 
+47 92616759 
andreas.wulff@varenergi.no