Vår Energi er i dag offisielt etablert som Norges største, uavhengige lete- og produksjonsselskap med en netto daglig produksjon på over 170 000 fat oljeekvivalenter i 2018. Vår Energi er dedikert til leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel, med planlagte investeringer på 65 milliarder kroner over de neste årene. Et av de viktigste prosjektene er å forlenge levetiden i Norges eldste lisensområde – Balder-feltet – mot 2045, noe som medfører at første lisens på sokkelen, PL 001, får en levetid på 80 år.

STAVANGER, NORGE, 10. DESEMBER 2018:

Etter at alle nødvendige godkjenninger er mottatt er Point Resources AS i dag fusjonert med Eni Norge AS. De to selskapene har gått sammen under navnet Vår Energi AS, med en ny organisasjon på om lag 800 ansatte.

Vår Energi er det største uavhengige lete- og produksjonsselskapet på norsk sokkel, med en nettoproduksjon på over 170 000 fat oljeekvivalenter per dag i 2018. Vår Energi er dedikert til leting, utbygging og produksjon av olje- og gassressurser på norsk sokkel.

Kristin F. Kragseth har i dag gått inn i rollen som administrerende direktør i Vår Energi. I ledergruppen har hun med seg 12 dyktige ledere med bakgrunn fra Point Resources, ExxonMobil og Eni. Philip D. Hemmens, tidligere administrerende direktør i Eni Norge, har blitt styreleder i Vår Energi. Mer informasjon om ledergruppen og selskapet finnes på selskapets nye, offisielle hjemmesider www.varenergi.no.

Vi er stolte over å være en betydelig lete- og produksjonsaktør på norsk sokkel, med egenoperert produksjon i alle hovedområdene på norsk sokkel; Balder- og Ringhorne-feltene i Nordsjøen, Marulk-feltet i Norskehavet og Goliat-feltet i Barentshavet. Vi har også en betydelig tilstedeværelse på land, med kontorer i Hammerfest, Oslo og Stavanger. Denne posisjonen, inkludert en robust organisasjon, gjør at vi er klar til fortsatt sikker drift og framtidig vekst, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Vår Energi.

Vår Energi har eierinteresser i 17 produserende olje- og gassfelt i Norge. Selskapet planlegger å øke olje- og gassproduksjonen betydelig, gjennom å investere om lag 65 milliarder kroner i mer enn ti utbyggingsprosjekter over de neste årene. Dette vil bidra til å øke netto produksjonsnivå til 250 000 fat oljeekvivalenter daglig på tidlig 2020-tallet.

En vesentlig bidragsyter til dette er det allerede igangsatte Balder-X prosjektet, en levetidsforlengelse for det første lisensområdet på norsk sokkel, PL 001 fra 1965. Den nye reutviklingen av Balder- og Ringhorne-feltene innebærer vesentlige fremtidige prosjekter i framtiden, slik som at produksjonsskipet på Jotun skal modifiseres for forlenget levetid mot 2045; Balder-skipet skal få forlenget levetid til 2030; og det skal bores 15 nye produksjonsbrønner på Balder-feltet og 11 nye produksjonsbrønner på Ringhorne-feltet. Det skal tildeles flere store kontrakter i prosjektet, og anbud skal leveres i nær framtid.

Etter de siste årenes restrukturering av oljeindustrien står Vår Energi for en ny vår på norsk sokkel. Vi har Eni S.p.A og HitecVision i ryggen, vi ser stort potensial i Norge, og vi har ambisiøse vekstplaner for framtiden. Vi er stolte over at det eldste lisensområdet på norsk sokkel kommer til å fortsette å skape verdier og sysselsette framtidige generasjoner; noe som kommer det norske samfunnet og mange andre til gode, påpeker Kragseth.

Vår Energi har i dag reserver og ressurser på mer enn 1 250 millioner fat oljeekvivalenter, og har en målsetning om å bygge ut rundt 500 millioner fat til. Selskapet har planer om å fortsette å investere i leting på hele den norske sokkelen de neste årene.

Vår Energi har en strategisk posisjon i Barentshavet. Det delvis elektrifiserte Goliat-feltet, med en av plattformene på norsk sokkel som har lavest CO2-utslipp, representerer den første infrastrukturen for oljeproduksjon i denne regionen. Selskapet tar sikte på å utvikle dette potensialet videre, både gjennom letevirksomhet i nærområdet og tiltak for økt oljeutvinning. I tillegg investerer Vår Energi betydelig ressurser i utviklingen av Barentshavet gjennom sin eierandel i Johan Castberg-feltet, med forventet produksjonsstart i 2022.

– Med vår brede geografiske tilstedeværelse på norsk sokkel, med både modne og nye felt, har vi en solid portefølje med mange vekstmuligheter. Vi har også en sterk driftsorganisasjon med over 50 års erfaring på norsk sokkel, bygget på de tidligere selskapenes arv og historie helt tilbake fra 1960-tallet. De to eiernes langsiktige perspektiv på norsk sokkel og fokus på videre vekst understøtter våre ambisjoner om å utvide og optimalisere selskapets tilstedeværelse, legger Kragseth til.

Selskapets navn reflekterer framtidige muligheter til å skape verdier som er «våre» – for det norske samfunnet, ansatte, partnere, lokalsamfunn og eiere. Navnet viser også til årstiden, som en ny begynnelse for et nytt, ledende olje- og gasselskap. Vår Energi satser helt og fullt på norsk sokkel og har kapasitet og kompetanse til å levere på sine ambisiøse vekstplaner, samtidig med sikker og bærekraftig drift.

Om Vår Energi AS

Vår Energi AS er et nytt, ledende og uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk sokkel. Selskapet er et resultat av fusjonen mellom Point Resources AS og Eni Norge AS, som ble offentliggjort i juli 2018. Vår Energi er i felleskap eid av det Italia-baserte energiselskapet Eni (69,6 prosent) og det Stavanger-baserte investeringsselskapet HitecVision, (30,4 prosent). Vår Energi er det første uavhengige datterselskapet i Enis portefølje av lete- og produksjonsselskaper, hvor administrerende direktør rapporterer til et uavhengig styre.

Vår Energi har eierinteresser i mer enn 100 lisenser og opererer olje- og gassproduksjon over hele den norske sokkelen; Goliat-feltet i Barentshavet, Marulk-feltet i Norskehavet, Balder, Jotun og Ringhorne-feltene i Nordsjøen. Selskapet har en organisasjon med 800 ansatte med over 50 års erfaring fra norsk sokkel, bygget på de tidligere selskapenes arv og historie fra 1960-tallet.

Mer informasjon om selskapet er tilgjengelig på selskapets nye hjemmesider www.varenergi.no

Om Eni Norge AS

Eni Norge AS ble etablert i 1965 som Norsk Agip og tok en aktiv rolle i Ekofisk-feltet, det første feltet på norsk sokkel som kom i produksjon . Eni Norge sto bak Goliat-utbyggingen, det første oljefeltet i produksjon i Barentshavet. I tillegg til Goliat var selskapet også operatør for Marulk (siden 2012). Eni Norge hadde eierinteresser i om lag 55 lisenser på norsk sokkel og var operatør for 12 lisenser, hvorav 7 er lokalisert i Barentshavet.

Selskapets tidligere hjemmesider www.eninorge.com har nå blitt omdirigert til www.varenergi.no

Om Point Resources AS

Point Resources AS ble etablert i januar 2016 gjennom en fusjon mellom tre selskaper i HitecVisions portefølje; Core Energy, Spike Exploration og Pure E&P. I 2017 overtok Point Resources ExxonMobils opererte portefølje på norsk sokkel, inkludert en organisasjon på 300 ansatte med mer enn 50 års operasjonell erfaring på norsk sokkel. Selskapet var operatør for Balder, Jotun og Ringhorne-feltene. Point Resources hadde eierinteresser i om lag 50 lisenser, hvorav 11 av disse var opererte, inludert den historiske lisensen PL 001 – den første lisensen tildelt på sokkelen i 1965.

Selskapets tidligere hjemmesider www.pointresources.no har nå blitt omdigirert til www.varenergi.no

 

Kontakt

Andreas Wulff, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi
Mobil: +47 926 16 759
Email: andreas.wulff@varenergi.no