Vår Energi har inngått samarbeid med Odfjell Oceanwind og Source Galileo om å utrede pilotprosjekt for flytende havvind ved Goliat.  

Goliat-plattformen er i dag elektrifisert og forsynes med strøm fra land med en kraftkabel med kapasitet på 75 MW. Formålet med prosjektet, kalt GoliatVind, er å utnytte kabelen som infrastruktur for strøm til land og økt fornybar kraftproduksjon i Finnmark.   

GoliatVind er et pilotprosjekt for å demonstrere ny, norsk havvindteknologi og kan bidra til videre elektrifisering i en tid med økende etterspørsel etter fornybar kraft.   

Vegard Bruaset, VP Barents Sea, i Vår Energi forklarer:

Regjeringen har besluttet at alle deler av samfunnet skal elektrifiseres for å nå Norges klimamål.  Dette krever utbygging av ny fornybar kraftproduksjon. Vår Energi ser på muligheten for å stille kraftkabel og nødvendig kapasitet på plattformen tilgjengelig nettopp for å bidra til dette. Odfjell Oceanwind og Source Galileo vil stå som utbygger og eier. Vår Energi har ikke planer om å inngå kommersielle eller operasjonelle forpliktelser i vindparken.

Prosjektet er foreløpig i en tidlig fase, der flere forhold er under utredning før konseptbeslutning og vedtak om utbygging kan fattes. Dette omfatter regulatorisk rammeverk, inkludert insentiver og konsesjon til utbygging fra myndighetene.  

GoliatVind illustrasjon.

Foreløpig plan er å bygge tre til fem flytende vindturbiner ved Goliat, hver med kapasitet på 15 MW. GoliatVind vil dermed kunne bidra til produksjon med opptil 75 MW installert kapasitet, avhengig av prosjektets omfang. Driften av Goliat krever i dag om lag 50 MW. Uansett omfang kan prosjektet kunne øke den totale kraftproduksjonen i Hammerfest-regionen.  

En viktig forutsetning for at prosjektet skal lykkes er god sameksistens med fiskeriinteressene i regionen og at tilknytning til Goliat ikke medfører operasjonell risiko for produksjonen på installasjonen. Det er derfor innledet dialog med relevante fiskeriorganisasjoner og tekniske studier på Goliat.  

Vår Energi har en ambisjon om å være ledende innen ESG (miljø, sosiale og forretningsetiske forhold) og en foretrukket partner på norsk sokkel.  Vi mener GoliatVind kan bidra til å bygge opp under disse ambisjonene, dersom prosjektet blir realisert, avslutter Bruaset.  

Goliat, der Vår Energi er operatør og Equinor partner, ble satt i produksjon i 2016 og har siden oppstart vært forsynt med strøm fra land. Det reduserer CO2-utslippene med 300 000 tonn årlig, tilsvarende utslipp fra 100 000 personbiler.

Selskapet har som mål å redusere de totale klimautslippene fra egen produksjon (scope 1) med 50% innen 2030, sammenliknet med 2005-nivå.  

Kontakt

Andreas Wulff
VP Communications
+47 92616759
andreas.wulff@varenergi.no