Om oss
Om oss Strategi Produksjon Prosjekter Innovasjon Lisenskart
Bærekraft
Bærekraft Klima & Miljø Bærekraftig samfunn Styring
Styring Generalforsamling Rapporter og presentasjoner (eng)
Investor
Investor Om aksjen Rapporter og presentasjoner Finanskalender Bærekraft Governance Belåning
Karriere Nyheter og media
Nyheter og media Nyheter Børsmeldinger
Kontraktører og leverandører

Grunnlaget for styringsstrukturen i Vår Energi er norsk rett, og generalforsamlingen er selskapets høyeste organ. Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte Vår Energi og føre tilsyn med selskapets generelle drift og virksomhet. 

 

Organisasjon

Vår Energis vedtekter og den norske allmennaksjeloven fastsetter generalforsamlingens rolle og mandat. I henhold til selskapets vedtekter skal den ordinære generalforsamlingen holdes innen utgangen av juni hvert år. 

Alle aksjonærer som er registrert i verdipapirsystemet (VPS), mottar innkalling til generalforsamlingen. De har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte eller gjennom fullmektig. Selskapets aksjonærer kan også avgi elektronisk forhåndsstemme i en periode før generalforsamlingen. 

Vår Energis organisasjon er bygd opp slik at den skal kunne håndtere våre nåværende og framtidige forretningsbehov. 


Ledelse

Vår Energis ledergruppe består av ni erfarne ledere. De representerer ulike typer kompetanse og kunnskap fra omfattende karrierer i olje- og gassindustrien. 


Styret

Styret har det overordnede ansvaret for å forvalte selskapet og føre tilsyn med selskapets daglige drift.  Styret velges av Generalforsamlingen, og er uavhengig av ledelsen. Styret består av følgende medlemmer:  

Thorhild Widvey
(Leder)

Liv Monica Stubholt
(Nestleder)

Ove Gusevik
(Styremedlem)

Francesco Gattei
(Styremedlem)

Guido Brusco
(Styremedlem)

Clara Andreoletti
(Styremedlem)

Marica Calabrese
(Styremedlem)

Fabio Romeo
(Styremedlem)

Jan Inge Nesheim
(Styremedlem, ansattrepresentant)

Martha Skjæveland
(Styremedlem, ansattrepresentant)

Bjørn Nysted
(Styremedlem, ansattrepresentant)

Hege Susanne Blåsternes
(Styremedlem, ansattrepresentant)

Underkomitéer til styret

Kontrollkomitéen:

 • Liv Monica Bargem Stubholt – Leder
 • Ove Gusevik
 • Francesco Gattei
 • Bjørn Nysted (ansattrepresentant)

Instruks for Kontrollkomitéen.

Sikkerhet- og bærekraftkomitéen:

 • Marica Calabrese – Leder
 • Fabio Ignazio Romeo
 • Jan Inge Nesheim (ansattrepresentant)
 • Hege Susanne Blåsternes (ansattrepresentant)

Instruks for Sikkerhet- og Bærekraftkomitéen.

Valgkomité:

(Valgt ved Generalforsamling for perioden 26.01.2022 – Generalforsamling in 2024)

 • Philip Duncan Hemmens –  Leder
 • Lars Christian Bacher

Instruks for Valgkomitéen.

Komité for godtgjørelse og lederutvikling:

 • Thorhild Widvey – Leder
 • Guido Brusco
 • Martha Skjæveland (ansattrepresentant)

Instruks for Komité for godtgjørelse og lederutvikling.


Goliat helipad

Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets øveste styringsorgan.

Alle aksjonærer registrert ved Verdipapirsentralen ASA (VPS) mottar invitasjon til selskapets Generalforsamling.

Alle våre tidligere generalforsamlinger er dokumentert – følg lenken under.

Generalforsamling

Internrevisjon

Internrevisjonen er selskapets interne, uavhengige kontrollorgan med ansvar for å overvåke at virksomheten til enhver tid er underlagt betryggende styring og kontroll.  Formålet med internrevisjon er å tilby uavhengig, objektiv rådgivning med mål om å sikre og tilføre verdi, og forbedre selskapets virksomhet. 

Funksjonen hjelper Vår Energi med å nå sine forretningsmål gjennom å en systematisk og risikobasert tilnærming til evaluering og forbedring av selskapsstyring, risikostyring og kontrollprosesser.  Arbeidet omfatter, men er ikke begrenset til, objektive revisjoner der formålet er å gi uavhengige vurderinger til styret og ledelsen i Vår Energi.

Internrevisjonen sine viktigste oppgaver er å:  

 • utarbeide risikobaserte årlige revisjonsplaner  
 • planlegge, gjennomføre og kommunisere revisjoner 
 • overvåke selskapets oppfølging av revisjoner  
 • yte rådgivning i forbindelse med styring, risiko og kontroll  
 • gjennomføre ulykkes- og mislighetsgranskinger  
 • undersøke overholdelse av Vår Energi sine etiske retningslinjer og anti-korrupsjonslovgivning  
 • utarbeide rapporter for styrets revisjonsutvalg og ledelsen  

Direktør for Internrevisjonen (SVP Internal Audit)

 • direkte underordnet styret og administrerende direktør (CEO)   
 • leder Vår Energi sin varslingskomite  

Ekstern revisor

Selskapets eksterne revisor er uavhengig av Vår Energi og er valgt av generalforsamlingen. Godtgjørelsen til selskapets revisor godkjennes av generalforsamlingen. I henhold til instruks er styrets revisjonsutvalg ansvarlig for å påse at selskapet har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon. I evalueringen av ekstern revisor legges det vekt på selskapets kompetanse, kapasitet, tilgjengelighet lokalt og internasjonalt samt honorarets størrelse.