Hvordan vil fremtidens energikilder se ut? Hva blir olje og gass sin rolle i 2050? 

Olje og gassnæringen har eksistert på norsk sokkel i godt 50 år, og vi vet at den vil fortsette å ha en nøkkelrolle i energiforsyning og energiovergangen de neste 50 årene også. 

Fremtidens energikilder er fortsatt uklare

Hva fremtidens hovedenergikilder vil bli er enda ikke avklart. Verden gjør store fremskritt når det gjelder forskning og utvikling av alternative fornybare energikilder som vind-, hav- og solenergi. Og utviklingen går stadig fremover. 

På veien mot 2030, 2050 og videre må vi sikre en langsiktig energiovergang til fornybare kilder som dekker verdens energibehov. Derfor vil olje og gass være viktig også i fremtiden. En vellykket energiovergang handler både om miljø, men også sosial bærekraft.

Energi for fremtiden skapes i dag

Bærekraft er aldri på pause, ei heller er fremtiden noe svevende som lar vente på seg. Vi arbeider for fremtiden nå, med strategi og handling. Og vi vet at det aldri er en rett vei til mål. 

Et av våre strategiske mål er å være den foretrukne samarbeidspartner for alle aktuelle aktører.

Samarbeid og samutvikling er eneste måten vi får til en vellykket energiovergang. I tillegg til å søke partnerskap og samarbeid på norsk sokkel, er vi engasjert i flere forskningsprosjekter, samt i det globale industrisamarbeidet OGCI.

Vår Energi ser framover

For at fremtidens energikilder skal kunne erstatte ikke-fornybare, må vi som næring bidra til å skape mulighetsrommet. 

Et steg mot dette er å redusere utslipp fra egen næring. Derfor har Vår Energi mål om 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp fra opererte felt innen 2030.

Avkarbonisering av egen drift gjennom virkemidler som elektrifisering av våre offshore anlegg og karbonfangst og -lagring er viktige virkemidler for å oppnå netto nullutslipp. 

Det er helt klart at energi for fremtiden skapes allerede i dag – og vi skal nå mål som et samlet lag!